2009/05: Anvendelse av straffeloven § 343 hvor det handles mot et konvensjonsstridig ytringsforbud fastlagt ved midlertidig forføyning

Anvendelse av straffeloven § 343 hvor det handles mot et konvensjonsstridig ytringsforbud fastlagt ved midlertidig forføyning

Straffeloven § 343 hjemler straff for den som overtrer en midlertidig forføyning. Straff ilegges tradisjonelt uavhengig av om forføyningen er materielt riktig eller uriktig.

Avhandlingens tema er hvorvidt den tradisjonelle lære kan opprettholdes i de tilfeller hvor forføyningen er materielt uriktig i form av at den innebærer et konvensjonsstridig inngrep i ytringsfriheten jf. EMK art. 10.

Problemstillingen er så å si ubehandlet i juridisk teori og praksis. Temaet ble aktualisert i «Brennpunktsaken», men før spørsmålet ble domstolsbehandlet ble saken henlagt.

Avhandlingen er en masteroppgave skrevet på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo våren 2009.

Ranveig Tufte Fjerdrumsmoen avslutter høsten 2009 sin mastergrad i rettsvitenskap, samtidig som hun er trainee hos Advokatfirmaet Thallaug. Fra 2010 er hun ansatt som advokatfullmektig samme sted.

VedleggStørrelse
PDF icon Complex 2009-05.pdf199.85 KB
Out of print: 
Nei
Bestill papirutgaven av denne publikasjonen.